HAW-MED Centrum Medyczne

MEDYCYNA PRACY

Z zakresu medycyny pracy oferujemy:

Badania wstępne – wykonywane przed rozpoczęciem pracy lub po zmianie stanowiska pracy,  gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

Badania okresowe – wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

Badania kontrolne – wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracownicy skierowani na badania kontrolne są zobowiązani do posiadania zaświadczenia lekarskiego o ukończeniu leczenia, wystawionego przez lekarza prowadzącego leczenie oraz kserokopię karty informacyjnej z leczenia szpitalnego lub dokumentację z poradni specjalistycznej.

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania oraz konsultacje specjalistyczne niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.

Udostępniamy Państwu możliwość zapisania się do naszych specjalistów za pomocą naszego systemu rejestracji on-line.